Stáže zaměřené na projektový management a administrativu

Na základě dlouholetých zkušeností s realizací grantových projektů nabízíme odborné konzultace v těchto oblastech:

  • Administrace grantových projektů
    (vedení a archivace projektové dokumentace, psaní monitorovacích a závěrečných zpráv, vykazování projektových aktivit a indikátorů projektu, zkušenosti s audity a kontrolami na místě, předcházení neuznatelným nákladům, specifika administrativních požadavků různých donorů – operační programy na národní úrovni, Evropská komise aj.)
  • Logistická a komunikační úroveň realizace projektů
    (specifika v oblasti projektové komunikace, komunikační strategie a efektivní předávání informací napříč týmy, administrativa z hlediska pracovníků v přímé klientské práci, specifika partnerské spolupráce)
  • (Finanční) stáže – individuální i skupinová konzultační a poradenská činnost v oblasti finančního managementu, projektového účetnictví, řízení finančních toků, strategie tvorby a úpravy rozpočtů dle specifik donora, identifikace rizik projektového financování.

Rozsah a obsah konzultací lze flexibilně nastavit dle konkrétního zadání objednatele. Konzultace nabízí kvalifikovaný vhled do administrativně-logistického vedení projektů jako celku, stejně tak mohou být zacíleny na řešení dílčí problémové oblasti. Jejich obsah je možné plně uzpůsobit konkrétní poptávce. Napomohou předejít nenápadným administrativním chybám, které však mohou být v důsledku vyhodnoceny jako porušení projektových pravidel a způsobit potenciální neuznatelné náklady. V návaznosti na zkušenosti s projekty financovanými na národní i nadnárodní úrovni (přímé zdroje z EK) je možné se informovat o variabilitě požadavků ze strany různých donorů. Nabízené know-how lze uplatnit nejen při vlastní administraci projektů, ale i při psaní projektů a sestavování grantových žádostí.