Rodinná konference

Rodinná konference je setkání rodiny a dalších osob okolo rodiny (příbuzní, sousedé, přátelé, zástupci komunity atd.) s cílem společně najít řešení problému v rodině tak, aby bylo zajištěno bezpečí dítěte a posílily se kompetence samotných členů rodiny. Pojmem rodinná konference rozumíme celý proces, který začíná nabídkou RK rodině, rozšiřováním kruhu blízkých, pokračuje organizací konference až k samotnému setkání rodiny. Symbolem rodinné konference je kruh – kruh rodiny. Proto také rodinná konference probíhá usazením rodiny v kruhu.

Rodinná konference vychází z principu ponechání odpovědnosti za vlastní situaci na rodině jako takové – umožňuje tedy aktivizovat rodinu v tom, aby činila vlastní rozhodnutí, a podporuje a zplnomocňuje rodinu (nukleární i širší) v tom, aby si v první fázi řešení svého problému uměla pomoci sama a využila k tomu to nejpřirozenější – sílu, možnosti a zdroje celé rodiny a širšího okolí.

Základní charakteristiky rodinné konference

1. Jde o rozhodovací proces 

2. RK začíná otevřenou, jasně formulovanou otázkou, která nesmí naznačovat řešení. 

3. Vlastníkem konference je rodina a její síť. 

4. Konferenci pomáhá domlouvat a organizovat nezávislý a  nezaujatý koordinátor 

5. Rodina má právo na informace, soukromý čas 

6. RK tvoří most mezi systémovým (úředním) světem a živým světem – světem rodiny (propojuje je).

Principy rodinné konference 

• Dobrovolnost

• Respekt k  zadání zadavatele 

• Odpovědnost za řešení v rukou rodiny 

• Důstojnost, partnerství, respekt 

• Důvěra v proces (aneb „Důvěřuj procesu!”) 

• RK patří rodině 

• Participace rodiny včetně dětí

• S počtem roste síla 

• Bezpečí

• Informovanost, srozumitelnost, transparentnost

• Neutralita, profesionalita 

Přejít nahoru