Případová konference

Případová konference je plánované a koordinované společné setkání všech, kteří představují nebo mohou představovat podpůrnou síť pro dítě a jeho rodinu. Je jednou z tradičních metod práce s ohroženou rodinou. Jde o setkání vybraných osob (rodinných příslušníků, odborníků, pracovníků OSPOD), za účelem hledání nejvhodnějšího řešení situace s ohledem na potřeby a názor dítěte. Součástí případové konference je proces dojednání, který vede nestranný organizátor. Cílem organizátora je připravit případovou konferenci s ohledem na zadání zadavatele a potřeby rodiny. Tedy připravit všechny účastníky, s tím souvisí také vyjednání termínu, místa a času konference. Diskuzi na setkání řídí vyškolený facilitátor. Facilitátor vytváří bezpečný prostor pro sdílení pohledů všech účastníků a jejich vzájemné porozumění, tak aby došli k vytvoření plánu řešení,  který povede k naplňování potřeb dítěte. 

Základní principy případových konferencí

• Respekt, partnerství 

• Participace rodiny i dítěte 

• Bezpečí 

• Informovanost, transparentnost, srozumitelnost 

• Neutralita, profesionalita 

• Důvěrnost, diskrétnost 

• Důvěra pracovníka v proces a v potenciál klienta

Kdy případovou konferenci realizovat?

• Rodina se ocitá v nesnázích

• Dítě se ocitá v takové situaci, která vyžaduje umístění mimo rodinu

• Dítě přechází do nového prostředí

• Dítě je dlouhodobě umístěno mimo rodinu

• U obtížných, selhávajících nebo nezdařených forem náhradní rodinné péče

• Zvlášť komplikovaný případ 

Kdy případovou konferenci nerealizovat? 

• Dítě či rodiče nesouhlasí s realizací případového setkání a odmítají spolupracovat. 

• Realizace případové konference by mohla klienta jakýmkoli způsobem poškodit. 

• Existuje vhodnější nástroj podpory klienta. 

Přínosy (profesionální) PK:

• Sdílení různých názorů a pohledů, 

• Transparentní a efektivní výměna informací, 

• Vzájemné porozumění, vyjasnění nedorozumění, obnova vztahů, 

• Nové nápady, inspirace, dosud neobjevené cesty podpory, 

• Bezpečný prostor pro vyjádření názorů dítěte, jeho zmocnění, přijetí odpovědnosti, 

• Pojmenování zdrojů pomoci, motivace k aktivnímu řešení situace, 

• Profesionální (odpovědné) zmapování potřeb dítěte a vyhodnocení míry ohrožení dítěte, 

• Příprava dítěte a rodiny na významné změny v jejich životě, 

• Navržení reálné a pro všechny přijatelné dohody (plánu podpory dítěte), 

• Zapojení přirozené sítě dítěte do řešení jeho situace, snížení závislosti na odbornících, 

• Prostor pro rovnoměrné rozdělení odpovědností (nabídky podpory), snížení zatížení odborníka, 

• Koordinace spolupráce a sjednocení jejích cílů (zvýšení efektivity spolupráce).

Rizikové situace (neprofesionální) případové konference

• Přílišná a nerealistická očekávání 

• Cíl PK je nejasně nebo vágně definován, 

• Dítě nemá klíčovou roli v celém procesu PK 

• Není zajištěno bezpečí rodiny či dítěte na PK, 

• PK je zaměřena převážně na kritiku a kontrolu

• Úplná absence fáze kontraktu a organizace (přípravy) PK

• Jazyk není přizpůsoben účastníkům

• Předem připravené řešení situace dítěte 

Přejít nahoru