Případová konference

Případová konference je metoda práce s ohroženou rodinou, kdy se setkávají vybrané osoby, jako jsou rodinní příslušníci, odborníci a pracovníci sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), aby společně hledali nejvhodnější řešení situace s ohledem na potřeby a názor dítěte. Součástí případové konference je proces dojednání, který vede nestranný organizátor. Cílem organizátora je připravit případovou konferenci s ohledem na zadání zadavatele a potřeby rodiny. To zahrnuje vyjednání termínu, místa a času konference a přípravu všech účastníků.

Diskuze na setkání řídí vyškolený facilitátor, který vytváří bezpečný prostor pro sdílení pohledů všech účastníků a jejich vzájemné porozumění, aby mohli společně vytvořit plán řešení, který povede k naplňování potřeb dítěte. Základními principy případových konferencí jsou respekt, partnerství, participace rodiny i dítěte, bezpečí, informovanost, transparentnost, srozumitelnost, neutralita, profesionalita, důvěrnost, diskrétnost a důvěra pracovníka v proces a v potenciál klienta.

Případovou konferenci lze realizovat, když se rodina ocitne v nesnázích, dítě se ocitne v takové situaci, která vyžaduje umístění mimo rodinu, dítě přechází do nového prostředí, dítě je dlouhodobě umístěno mimo rodinu, u obtížných, selhávajících nebo nezdařených forem náhradní rodinné péče a zvlášť komplikovaných případech. Případovou konferenci nelze realizovat, když dítě či rodiče nesouhlasí s realizací případového setkání a odmítají spolupracovat, realizace by mohla klienta jakýmkoli způsobem poškodit nebo existuje vhodnější nástroj podpory klienta.

Případová konference přináší několik významných přínosů pro všechny zúčastněné strany:

  1. Sdílení různých názorů a pohledů: Případová konference poskytuje prostor pro vzájemné sdílení názorů a pohledů účastníků, což může vést k novým nápadům a inspiraci v řešení situace ohroženého dítěte.
  2. Transparentní a efektivní výměna informací: Všichni účastníci případové konference mají možnost vyměnit si relevantní informace a získat tak jasnější obraz o situaci a potřebách dítěte a jeho rodiny.
  3. Vzájemné porozumění: Facilitátor případové konference vytváří bezpečný prostor pro vzájemné porozumění účastníků a jejich vzájemné respektování. To může vést k obnově vztahů a vyjasnění nedorozumění.
  4. Nové nápady a inspirace: Případová konference může přinést nové nápady a inspiraci pro řešení situace ohroženého dítěte, které by jinak nebyly objeveny.
  5. Bezpečný prostor pro vyjádření názorů dítěte: Případová konference poskytuje dítěti bezpečný prostor pro vyjádření svých názorů a pocitů a umožňuje mu tak aktivně se podílet na hledání řešení své situace.
  6. Profesionální zmapování potřeb dítěte a vyhodnocení míry ohrožení: Případová konference umožňuje profesionálním pracovníkům zmapovat potřeby dítěte a vyhodnotit míru ohrožení, což umožňuje lepší plánování podpory.
  7. Navržení reálné a pro všechny přijatelné dohody: Případová konference umožňuje navrhnout reálnou a pro všechny přijatelnou dohodu (plán podpory dítěte), která bude respektovat potřeby a zájmy všech zúčastněných stran.
  8. Zapojení přirozené sítě dítěte do řešení jeho situace: Případová konference umožňuje zapojit přirozenou síť dítěte do řešení jeho situace, což může snížit závislost na odbornících a pomoci rodině nalézt
Přejít nahoru