Quo vadis? Smysluplné plánování a vyhodnocování v sociálních službách

Vzdělávací program je primárně zaměřený na praktické aspekty plánování a vyhodnocování při poskytování sociálních služeb, a to na různých úrovních – od intervencí na úrovni klienta, přes cíle služby, po strategie na úrovni organizace. Klade si za cíl předat svým účastníkům adekvátní znalosti pro pochopení významu a vzájemné provázanosti těchto procesů pro každodenní praxi a spojitosti se zvyšováním kvality a dopadu sociálních služeb. Kurz je určen pro všechny vedoucí pracovníky, metodiky a sociální pracovníky, kteří si potřebují či chtějí prohloubit znalosti a praktické dovednosti v oblasti plánování a vyhodnocování jejich práce.

Cílové kompetence:

Účastník zná základní pojmy pojící se s plánováním a vyhodnocováním sociálních služeb a ví, jak tyto procesy souvisí s jejich prací a konkrétní pracovní rolí.
Účastník zná legislativou dané souvislosti týkající se plánování a vyhodnocování sociálních služeb (včetně souvislostí se standardy kvality sociální práce – především standardy č. 1, 5 a 15).
Účastník se orientuje v základních typech evaluací užívaných v sociální práci.
Účastník umí identifikovat přínosy, motivace i bariéry pro efektivní plánování a vyhodnocování služby a to jak na straně služby (popř. organizace, týmu), tak na jejich (individuální) rovině pracovníka.
Účastník zná principy nastavování cílů na všech úrovních práce – přímé práce s klienty, cíle služby i strategické cíle. Prakticky si vyzkouší tvorbu vyhodnocovacího/evaluačního plánu pro tyto cíle.

Základní informace o kurzu:

Datum:

Místo: Brno, Vranovská 846/45

Typ setkání: prezenční

Počet hodin: 16 h

Počet účastníků: 16

Číslo akreditace: A2022/1123-SP/VP

Lektor: Mgr. Veronika Kandelová 

Mgr. et Bc. Šárka Pólová

Cena: 3 600 Kč

Učební plán:

Dojde k vymezení základních oblastí plánování a vyhodnocování (evaluace) pro poskytovatele sociálních služeb.
Budou pojmenovány motivace a bariéry pro plánování a vyhodnocování v sociálních službách a idenfitikovány všechny skupiny, které se na plánování a vyhodnocování sociální práce podílejí.

Procesy plánování, monitoringu a evaluace budou zasazeny do kontextu legislativy vymezující poskytování sociálních služeb. Důraz bude kladen na pochopení souvislostí se standardy sociálních služeb (cíle poskytování, individuální plánování, zvyšování kvality aj.) a význam pro jednotlivé pracovní role (sociální pracovník, vedoucí pracovník).

Dojde k pojmenování úrovní intervencí v sociálních službách (výkonnost, výstup, výsledek, dopad) a jejich cílů – od individuálního plánování, po cíle služeb až po strategické plány.

Seznámení s typy evaluačních analýz (dle obsahu, vykonavatele, atd.), které lze uplatnit v praxi sociální práce.
Praktické příklady využití, přínosy i nevýhody jednotlivých typů evaluace – rovina individuální práce, cíle služby, až po strategickou úroveň. Tipy pro rozhodování se o obsahu a zadání evaluace dle jednotlivých typů (interní vs. externí, spokojenosti nebo efektivity, analýza potřeb).

Ukázka, jak plánovat a nastavit vyhodnocení (krok po kroku s ukázkou aplikace dosud získaných poznatků do praxe). Nastavení a operacionalizace cílů, nastavení monitoringu dat vč. volby metod sběru dat a informací dle možností služby.
Praktická cvičení (skupinová práce) pro zpracování vlastního příkladu z praxe na základě podnětů od účastníků (nastavení plánu a systému vyhodnocování na zvolené úrovni – rovina individuální práce , rovina služby, strategická rovina).

Přejít nahoru