Systém nepojistných sociálních dávek aneb na co mají klienti nárok

Kurz je zaměřen na složitý systém dávek hmotné nouze a státní sociální podpory. Na konkrétních příkladech popisuje možnosti jeho využívání ze strany klientů. Jeho cílem je vybavit účastníky praktickou znalostí tak, aby na základě specifické situace klienta uměli poskytnout informace o nárocích na dávky a případně stanovit i jejich výši.

Kurz je určen všem sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, jejichž klienti se nacházejí ve finanční a existenční tísni. Kurz zohledňuje nové změny v legislativě a metodických pokynech pro pracovníky ÚP.

Cílové kompetence:

Účastník se orientuje v systému nepojistných sociálních dávek.

Umí na základě popisu specifické životní situace klienta vysvětlit, na které dávky a za jakých podmínek má klient nárok.

Umí spočítat výši dávek, na které má klient nárok.

Základní informace o kurzu:

Datum: 12.10.2023 – kapacita kurzu naplněna

Místo: Brno, Vranovská 846/45

Typ setkání: prezenční

Počet hodin: 8 h

Počet účastníků: 16

Číslo akreditace: A2019/1196-SP/PC

Lektor: Mgr. Adam Fialík

Cena: 1 800 Kč

Učební plán:

V tomto modulu se účastníci představí, zejm. z jaké služby přichází, jakou mají praxi a jaká mají v rámci kurzu očekávání. Lektor představí plán kurzu a učební metody.

Účastníci se formou přednášky seznámí s tím, jak vypadá systém nepojistných sociálních dávek se zákony: č. 111/2006 Sb.  o pomoci v hmotné nouzi; č. 117/1995 Sb.   o státní sociální podpoře; č. 110/2006 Sb. o existenčním minimu,  a proberou příspěvek na živobytí.

Účastníci se formou přednášky seznámí s doplatkem na bydlení. Na základě krátkých kazuistik si vyzkouší stanovení výše příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení. Následuje diskuze nad kazuistikou.  

Účastníci se formou přednášky seznámí s příspěvkem na bydlení. Do modulu bude zahrnuta kazuistika vlivu příspěvku na bydlení na doplatek na bydlení  a účastníci si vyzkouší výpočet výše příspěvku na bydlení.

Účastník se seznámí s podmínkami nároku na příspěvek na péči, na přídavek na dítě a na rodičovský příspěvek a  s podmínkami, za kterých je lze získat.  Následuje diskuze nad komplexní kazuistikou, která zapojuje poznatky z předchozích modulů. 

Ověření vědomostí nabytých v kurzu skrze test. Diskuze s účastníky nad výsledky testu, zpětná vazba ke kurzu (ústní a písemná) a rozloučení.

Přejít nahoru