Konference


Poskytujeme profesionální organizaci a facilitaci všech typů konferencí. Případové, interaktivní i rodinné konference jsou rozhodovacím nástrojem v situaci, kdy je ohroženo dítě. Schází se na nich rodina, popř. širší rodinný kruh spolu s odborníky a společně vytvářejí plán pro budoucí bezpečí dítěte.

Případové konference

Případová konference je plánované a koordinované společné setkání všech, kteří představují nebo mohou představovat podpůrnou síť pro dítě a jeho rodinu. Jedná se o jednu z tradičních metod práce s ohroženou rodinou.

Interaktivní případové konference

IPK je případová konference, kde je dítě hlavním účastníkem a je aktivně zapojeno do hledání řešení. V průběhu setkání jsou návrhy všech zapisovány na papíry na stěnách. Setkání vede nezávislý facilitátor a jeho výsledkem je plán.

Rodinné konference

Rodinná konference je setkání širokého rodinného kruhu včetně přátel a známých rodiny. Cílem je učinit rozhodnutí a vytvořit plán, který vytváří sama rodina, bez odborníků a facilitátora.

Jde o setkání vybraných osob (rodinných příslušníků, odborníků, pracovníků OSPOD), za účelem hledání nejvhodnějšího řešení situace s ohledem na potřeby a názor dítěte. Součástí případové konference je proces dojednání, který vede nestranný organizátor. Cílem organizátora je připravit případovou konferenci s ohledem na zadání zadavatele a potřeby rodiny. Tedy připravit všechny účastníky, s tím souvisí také vyjednání termínu, místa a času konference. Diskuzi na setkání řídí vyškolený facilitátor. Facilitátor vytváří bezpečný prostor pro sdílení pohledů všech účastníků a jejich vzájemné porozumění, tak aby došli k vytvoření plánu řešení,  který povede k naplňování potřeb dítěte.